Заповед №572 / 07.05.2019 г.

ОБЩИНА СВОГЕ – 2260 гр. Своге, ул.”Ал.Стамболийски”№7, тел., факс 0726/225-38


 

З А П О В Е Д

572 от 07.05.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Закона за общинския дълг, във връзка Решение № 818 по Протокол № 58 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 28.02.2019 г. и необходимостта от избор на финансова институция за предоставяне на краткосрочен банков кредит с Договор за общински заем и чл. 8 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник

РЕШИХ:

След като се запознах подробно с офертите на участниците, протоколите от работата на комисията и доклада установих, че всички действия на комисията са законосъобразни и в съответствие с изискванията на Процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник и изискванията, определени с Решение № № 818 по Протокол № 58 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 28.02.2019 г. за поемане на краткосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг и поканата до участниците

ОБЯВЯВАМ:

Класирането на участниците, съгласно оценка на офертите по критерия „Най-нисък лихвен процент”, в следния ред:

І. Класираните участници:

На първо място: „Общинска банка“ АД – оферта с вх. № 17-00-9/17.04.2019 г. подадена в 14.21 часа

На второ място: „Банка ДСК“ ЕАД – оферта с вх. № 17-00-10/17.04.2019 г. подадена в 16.41 часа.

 ОПРЕДЕЛЯМ:

За финансова/кредитна институция участника класиран на първо място: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, с който да се сключи договор за поемене на краткосрочен дълг с договор за общински заем, съгласно чл. 3, т. 2 от Закона за общинския дълг за финансиране на капиталови разходи, плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината при следните финансови параметри на общинския заем:

 • Максимален размер на кредита – 400 000 (читиристотин хиляди) лв.;
 • Валута на дълга – български лева;
 • Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, с договор за общински заем – револвиращ кредит;
 • Начин и срок на усвояване – многократно, в срок до 11 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
 • Срок на кредита – 12 месеца от датата на сключване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване;    
 • Условия на погасяване на главницата – еднократно, на датата на падежа;
 • Начин на плащане на лихвите – ежемесечно;
 • Начин на обезпечаване – залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Своге по сметка за бюджетни средства, по която постъпват след централизация приходите по бюджета на Общината, както и върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Своге с произход собствени приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и общата изравнителна субсидия за местните дейности, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗПФ;
 • Максимален лихвен процент:
 • наказателна надбавка при просрочия на плащанията по главницата – 5 пункта над договорения лихвен процент за редовен дълг,
 • неустойка при просрочие на лихви – 0,05 % върху просрочената сума за всеки ден просрочие
 • годишен лихвен процент за редовен дълг – ОЛП на БНБ плюс 2,10 % надбавка, но не по-нисък от 2,10% годишно,
 • Такса за разрешаване и управление на кредита –  без такса;
 • Комисиона за ангажимент – 0,50 % годишно върху неусвоената част от кредита;
 • Такса за проучване и анализ – без такса.     

            ІІ. Отстранени участници в процедурата няма.

            ІІІ. Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертите са изложени в Протоколи, подписани на 18 и 19.04.2019г. от членовете на комисията и от участниците в процедурата. Решенията в посоченият протокол са взети с единодушие от членовете на комисията.

            ІV. Договорът за поемене на краткосрочен дълг с договор за общински заем, да се сключи с определеният участник при условията на подадената оферта и при спазване изискванията на Закона за общинския дълг и изискванията, определени с Решение № 818 по Протокол № 58 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 28.02.2019 г., в срок до 10 дни от получаване на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването й и в същия ден да се публикува на интернет страницата на Общината.

ЕМИЛ ИВАНОВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Покана за оферта за предоставяне на краткосрочен банков кредит

Принтирай страницата Принтирай страницата