Одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на с.Свидня

Със Заповед № 1326 от 11.09.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 1224/16.08.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен  устройствен план (ПУП) на село Свидня, община Своге, Софийска област, кв.4 – Проект за изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на УПИ VI151 в УПИ VI151За търговска и складова дейност, с предвидено за новия УПИ основно, свободно, нежилищно застрояване (търговия с авточасти втора употреба, тяхното съхраняване, без извършване на ремонтни дейности и разполагане на машини, без да се извършва продажба на автомобили, т.е. няма да се изпълняват функциите на автокъща), с ниска височина, без промяна на устройствената зона за Жилищно строителство (Жм), с устройствени показатели: Плътност на застрояване, Пзастр.≤ 60%, Интензивност на застрояване, Кинт.≤1,2  и Озеленена площ, Позел.≥40%, съгласно графичната част от проекта–ПРЗ.

Свали прикачените файлове: