С 2 месеца е удължено изпълнението на „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

С 2 месеца е удължено изпълнението по Договор № BG05M9OP001-2.040-0103-C01 по схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3“. Община Своге и Министерство на труда и социалната политика сключиха Допълнително споразумение, с което изпълнението на проекта се продължи до 28.02.2021г.

Чрез реализацията на  проектните дейности вече 10 месеца се оказва  подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лица, поставени под карантина във връзка с COVID – 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. На лицата от целевите групи се извършва доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства от служители на Центъра за почасово предоставяне на услуги в общността и в домашна среда- гр. Своге, заплащат се битови сметки.