Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Церово

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78481.52.417 с площ от 2000 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на село Церово.

Търгът ще се проведе на 12.05.2021 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 11.05.2021 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 19.05.2021 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на18.05.2021 г.     

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.     

Начална тръжна продажна цена в размер на 32 100,00 (тридесет и две хиляди и сто) лева. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая “Общинска собственост” (трети етаж), след закупуването й от деловодството на Община Своге (първи етаж).       

Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при “Общинска банка” АД, Ф.Ц. офис Своге, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.                                       

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ         

/съгласно Заповед №2012/31.12.2020г./

Принтирай страницата Принтирай страницата