Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Томпсън (училище)

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І – „Училище“ с площ от 10 615 кв.м. в квартал 23 по подробния устройствен план на с. Томпсън, заедно с построената в имота триетажна масивна сграда.

Недвижимият имот, обект на търга, се състои от място с площ от 10 615 кв.м., заедно с построената в него масивна сграда на три етажа /бивше училище/, изградена през 1979 г., с разгъната застроена площ от 3455 кв.м. Имотът е в отлично състояние, като инфраструктурата е изцяло изградена. Местоположението му е в идеалния център на селото в близост до железопътната гара по линията София – Варна. От две страни граничи с пътна мрежа с трайна асфалтова настилка, на около 25 км. от София. Сградата е електрифицирана, водоснабдена с изградена канализация, отоплява се локално. Същата е подходяща за старчески дом, кампус, производствен цех или зелено училище.

Търгът ще се проведе на 04.08.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 03.08.2021 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 11.08.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 10.08.2021 г.     

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.     

Начална тръжна продажна цена (общо за УПИ и сграда) в размер на 442 280,00 (четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС. Начална тръжна продажна цена, както следва:

  1. За урегулиран поземлен имот – 62 280,00 (шестдесет и две хиляди двеста и осемдесет) лева без включен ДДС;
  2. За триетажна масивна сграда – 380 000,00 (триста и осемдесет хиляди) лева. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая “Общинска собственост” (трети етаж), след закупуването й от деловодството на Община Своге (първи етаж).       

Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при “Общинска банка” АД, Ф.Ц. офис Своге, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

Инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгл. Заповед №2012/31.12.2020 г.