Заповед за затваряне на път

Във връзка с започване на строително-монтажни дейности на обект: „Укрепване свлачище на път SFO 3611/II-16 Своге- Томпсън/ – Лесков дол при км. 4+150, в землището на с.Лесковдол, рег. № SFO 43.43390-05, на основание чл. 9, ал. 3 и чл. 23 от Закона за пътищата, чл. 10 от Наредбата за управление на общинските пътища и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да бъде затворен за движение на пътни превозни средства път SFO 3611/II-16 Своге- Томпсън/ – Лесков дол в участък от км 4+100 до км 5+000 /района на свлачищния участък/ за срок от 20 календарни дни, считано от 14.09.2021г., с пропусквателен режим за моторни превозни средства със специален режим на движение и транспортните маршрутки обслужващи с. Лесковдол.
  2. Да бъдат осигурени прозорци за преминаване на моторни превозни средства в периода от 12,00 ч. до 13,00 ч. и в периода от 17,00 ч. до 8,30 ч. на следващия ден за времето от понеделник до неделя.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на РУ- гр. Своге и да се оповести на Интернет страницата на Община Своге.

Контролът по изпълнението на заповедта ще се осъществява лично от мен. 

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

/съгл. Заповед №1027/02.08.2021г./