Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда във връзка с Обявление за инвестиционно предложение за изграждане на напорни резервоари в с. Свидня