Важно съобщение до гражданите относно парламентарни и президентски избори на 14 ноември 2021 г

Общинска администрация Своге уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14 ноември 2021 г., че :

І. До кмета на общината на гише ЕСГРАОН, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение/Приложение № 39-ПВР/НС / – до 30.10.2021 г.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 1. Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес  на избирател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители от избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места /Приложение № 30-ПВР/НС / – до 30.10.2021 г.
 2. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители /Приложение № 34-ПВР/НС/, подава се от регистриран кандидат за народен представител, членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели – до 30.10.2021 г
 3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение № 26-ПВР/-НС / – до 06.11.2021 г.
 4. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия /Приложение № 39- ПВР/НС / – до 08.11.2021 г.
 5. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък /Приложение № 27-ПВР/НС / –  до предаване списъците на СИК.
 6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. /Приложение № 29-ПВР/НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес  на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК. /Приложение № 28-ПВР/НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 1. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. /Приложение № 31-ПВР/НС/. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат следната изборна книга:

Приложение № 32-ПВР/НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за президент и вицепрецидент на републиката и за народни предствители на 14 ноември 2021 г.   

Декларацията се подава до СИК от избиратели:

 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1 ИК, че основанието за включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
 • включени в списъка на заличените лица, но имат издадено удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
 • членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното заведение;
 • постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място;
 • ученици редовно обучение, които гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение ученическа книжка

 

III. Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява:

 1. Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за всички български граждани, по следния начин:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 1. Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес от избирателите през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес: https://regna.grao.bg/.

  За гражданите не се изисква наличие на електронен подпис. Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 30.10.2021г.

Свали прикачените файлове: