Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Осеновлаг

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 54122.563.26 с площ от 6355 кв.м., находящ се в землището на село Осеновлаг, местност „Мелнишки дол“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: широколистна гора.

Търгът ще се проведе на 29.06.2022 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 28.06.2022 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 06.07.2022 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 05.07.2022 г.     

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна продажна цена в размер на 34 960,00 (тридесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет) лева. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, като същата се получава от служител „Управление на собствеността“, стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.                                       

Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от началната тръжна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.                                       

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ