Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Осеновлаг (училище)

ОБЩИНА СВОГЕ, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот –общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот I-67 „За обществено обслужване“, с площ от 2970,00 кв. м, в квартал 7 от ПУП на с. Осеновлаг, общ. Своге, заедно с построените в УПИ сгради: 1. Масивна сграда на 2 етажа /училище/, построена през 1948 г.: 1-ви етаж е със застроена площ от 263,90 кв.м и застроен обем от 950,04 куб. м и 2-ри етаж е със застроена площ от 498,26 кв.м и застроен обем от 1761,34 куб. м;        2. Масивна сграда на 1 етаж /клозет/, строена през 1948 г., с площ от 12,00 кв.м и обем от 28,80 куб. м; 3. Паянтова сграда на 1 етаж, строена през 1978 г., с площ от 53,46 кв.м и застроен обем от 133,65 кв.м и 4. Баня-масивна сграда, построена през 1953 г., със застроена площ от 44,52 кв.м и застроен обем от 133,56 куб. м.

Търгът ще се проведе на 29.06.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 28.06.2022 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 06.07.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 05.07.2022 г.     

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна продажна цена за имота в размер на 110 740,00 лв. /сто и десет хиляди седемстотин и четиридесет лева/ без вкл. ДДС, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, включваща:

– УПИ I-67 „За обществено обслужване“ с площ от 2970,00 кв. м в размер на 25 050,00 лв. /двадесет и пет хиляди и петдесет лева/ без включен ДДС; – масивна сграда на 2 етажа /училище/ в размер на 74 530,00 лв. /седемдесет и четири хиляди петстотин и тридесет лева/. ДДС не се начислява; – масивна сграда на 1 /един/ етаж /клозет/ в размер на 700,00 лв. /седемстотин лева/. ДДС не се начислява; – паянтова сграда на 1 /един/ етаж в размер на 5230,00 лв. /пет хиляди двеста и тридесет лева/. ДДС не се начислява;- баня-масивна сграда в размер на 5230,00 лв. /пет хиляди двеста и тридесет лева/. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с включен ДДС, като същата се получава от „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.    

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

 За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ