Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Еленов дол

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ „За търговска дейност“ с площ от 410 кв.м, находящ се в квартал 8 по подробния устройствен план на мах. „Слана бара“, землище на село Еленов дол, общ. Своге, обл. Софийска, заедно с построената в имота масивна търговска сграда със застроена площ от 106 кв.м.

Търгът ще се проведе на 07.12.2022 г. от 12:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 06.12.2022 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 14.12.2022 г. от 12:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 13.12.2022 г.     

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.     

Начална тръжна продажна цена /общо за УПИ и сграда/ в размер на 27 500,00 лв. /двадесет и седем хиляди и петстотин лева/, както следва:

  1. За урегулиран поземлен имот – 2 500,00 лв. /две хиляди и петстотин лева/ без включен ДДС;
  2. За масивна сграда – 25 000,00 лв. /двадесет и пет хиляди лева/. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.                                       

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 2012/31.12.2020 г.