Обява за публичен търг с тайно наддаване – гр. Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ маломерна гаражна клетка № 23г с площ от 15 кв.м., попадаща в УПИ II-„За ОЖС и гаражи“, находяща се в квартал 61 по подробния устройствен план на град Своге.  

Търгът да се проведе на 07.12.2022 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 06.12.2022 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 14.12.2022 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 13.12.2022 г.       

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.     

Начална тръжна продажна цена в размер на 3 300,00 (три хиляди и триста) лева без включен ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.  

Цена на тръжната документация е в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева с включен ДДС, като същата се получава от служител „Управление на собствеността“, стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 2012/31.12.2020 г.