Обява за публичен търг с тайно наддаване – гр. Своге, обл. Софийска, местност „Лаката“

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65869.30.9 с площ от 590 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята: пета, находящ се в землището на гр. Своге, обл. Софийска, местност „Лаката“.

Търгът да се проведе на 07.12.2022 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 06.12.2022 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 14.12.2022 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 13.12.2022 г.     

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.     

Начална тръжна продажна цена в размер на 14 500,00 лв. /четиринадесет хиляди и петстотин лева/. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.   

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 2012/31.12.2020 г.