Община Своге със закупено оборудване по проект „Стимулиране на опазването на природата в общините Своге и Мерошина чрез подобряване на управлението на отпадъците и водите в трансграничния регион на България и Сърбия“

Багер В началото на месец декември, 2022 година, в град Своге бе  доставено специализирано оборудване, закупено по проект „Стимулиране на опазването на природата в общините Своге и Мерошина чрез подобряване на управлението на отпадъците и водите в трансграничния регион на България и Сърбия“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg- ИПП България- Сърбия 2014-2020, Договор за финансово подпомагане съгласно Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз №  РД-02-29-117/ 15.06.2021г. между Община Своге като Водеща организация и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.. Благодарение на успешното изпълнение на проекта бе закупен челен товарач, марка KOMATSU, който ще помогне на Община Своге в борбата с ликвидирането на незаконните сметища и замърсяването на речните корита от нерегламентирано изхвърляните отпадъци. Специализираното оборудване е тествано на място, като е проведено обучение на служителите, които ще го управляват и използват. В изпълнение на заложените проектни дейности Община Своге, която е Водещ партньор по проекта, осъществи съвместни обучения, мероприятия и пресконференции с партньорите от Община Мерошина, Република Сърбия и изготви  стратегически документи в сферата на опазването на околната среда и проблемите, свързани с чистотата на местно ниво. Двете общини в трансграничната зона притежават близки социални, икономически, културни, демографски и други характеристики и често са изправени пред сходни проблеми и предизвикателства в сферата на опазването на околната среда. Проектното предложение е по приоритетна ос 3 „Околна среда“, Специфична цел 3.2. „Защита на природата“, индикатор: „Опазване и подобряване качеството на почвите, въздуха и водата“.