Обявление на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ относно Проект за наредба за организация и контрол на паркирането

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА

Наредба за организация и контрол на паркирането

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за организация и контрол на паркирането на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 99 от Закона за движението по пътищата, чл. 6, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, и при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Р Е Ш И: 

І. Общински съвет Своге изменя и допълва Наредба за организация и контрол на паркирането, както следва:

 1. В глава първа Общи положения чл. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правилата, организацията, забраните, контрола и таксуването на паркирането и почасовия престой в обособените зони, общинска собственост на територията на град Своге.

(2) Наредбата не засяга организацията на паркирането в имоти – частна собственост.“

 1. ал. 1 на чл. 2 се изменя, както следва:

„Чл. 2. (1) Паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на град Своге може да се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.“

 1. ал. 6 на чл. 2 се изменя, както следва:

„(6) Във всички видове паркинги, обществени и частни, се осигуряват места за паркиране на автомобили управлявани от хора с увреждания или превозващи хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.“

 1. В глава втора „Организация на паркирането, обхват и режим на „СИНЯ ЗОНА“ т. 3 на ал. 1 на чл. 7 се изменя, както следва:

“3.„паркиране на лица с увреждания“ – извън рамките на местата осигурени по чл.2, ал.6 на тази наредба;“

 1. ал. 2 на чл. 11 се променя, както следва:

„(2) Документът, удостоверяващ правото за престой в зоната на почасово паркиране може да бъде:

 1. „билет или квитанция за почасово паркиране“ издадени от паркинг-автомат, монтиран в „СИНЯ ЗОНА“;
 2. „талон за почасово паркиране“, с маркиран период на валидност, съответстващ на плащането;
 3. съобщение за таксуване чрез SMS;
 4. пропуск „Служебно паркиране“;
 5. карта „Паркиране на лица с увреждане“;
 6. пропуск „Паркиране по местодомуване“;
 7. пропуск „Предплатено паркиране в СИНЯ ЗОНА“;“
 8. ал. 3 на чл. 18 се изменя, както следва:

„(3) При заплащане за всички такси, с изключение на плащане чрез изпращане на SMS, се издава фискален бон от служителите на  определения орган по чл.3, ал.1 от наредбата или билет от паркинг-автомат.“

 1. ал. 2 на чл. 25 се изменя, както следва:

„(2) Глобите (имуществените санкции) по тази наредба, събрани от органите по чл.3, ал.1, се внасят в бюджета на Община Своге, със справка за издадените актове за нарушения (фишове за глоби).“.

 М О Т И В И

към

проекта на Наредба за организация и контрол на паркирането

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА) 

 1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Наредба за организация и контрол на паркирането е приета с Решение № 682 по Протокол № 47 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 04.06.2018 г.

С цел подобряване организацията на паркиране в обхвата на „СИНЯ ЗОНА“, както и намаляване на разходите за издръжка, с предлаганото изменение и допълнение се предвижда заплащане на почасовото паркиране да става и чрез паркинг-автомат.

 1. Цели, които се поставят:

Да се предостави алтернатива на начина за плащане.

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

 1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от приемането на изменението и допълнението на Наредбата са законосъобразност на прилаганите текстове.

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗДвП) с тях.

ЕМИЛ ИВАНОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Принтирай страницата Принтирай страницата

Свали прикачените файлове: