Обява за публичен търг с тайно наддаване – с. Губислав

ОБЩИНА СВОГЕ, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ УПИ І-„База на Народна просвета“ в кв. 22 от подробния устройствен план на с. Губислав, общ. Своге, с площ от 1010 кв.м, заедно с построената полумасивна сграда на 2 етажа с четири стаи със застроена площ от 176 кв.м.

Търгът ще се проведе на 07.06.2023 г. от 12:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината  до 15:30 часа на 06.06.2023 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 14.06.2023 г. от 12:00 часа, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината до 15:30 часа на 13.06.2023 г.

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна продажна цена за имота /земя и сгради/ в размер на 38 100,00 лв. /тридесет и осем хиляди и сто лева/ без включен ДДС /за земята/, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.    

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 2012/31.12.2020 г.