Обява за публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – общинска собственост

ОБЩИНА СВОГЕ, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 70, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост, представляваща „АВТОБУС“, марка „ОТОЙОЛ Е 27.14“, рег. № СО2814ВС, идентификационен № NMP211ALT01200175, двигател № 697TC55LCRZ819052.

Търгът ще се проведе на 07.06.2023 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината до 15:30 часа на 06.06.2023 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 14.06.2023 г. от 13:30 часа, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината до 15:30 часа на 13.06.2023 г.       

Оглед на вещта може да се извършва всеки делничен ден от 12:30ч. до 13:30ч.     

Начална тръжна продажна цена в размер на 3 350,00 лв. /три хиляди триста и петдесет лева/ без включен ДДС

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 2012/31.12.2020 г.