Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – с. Гара Лакатник

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – „За баня“ с площ 1390 кв.м в квартал 10 по подробния устройствен план на с. Гара Лакатник, общ. Своге, обл. Софийска.

Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.01.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.01.2024 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 16.01.2024 г.     

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.    

Начална тръжна продажна цена в размер на 28 630,00 лв. /двадесет и осем хиляди шестстотин и тридесет лева/ без вкл. ДДС.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител в „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ