Обява за публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имоти – гр. Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 43, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: гаражни петна с № 1, № 2 и № 8, всяко от тях с площ от 18,00 кв.м, находящи се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – „За жилищно строителство и гаражи“ в квартал 103 по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска.

Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.01.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.01.2024 г. от 14:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 16.01.2024 г.     

Оглед на имотите може да се извършва всеки делничен ден от 12:30ч. до 13:30 ч.     

Начална цена за учредяване право на строеж за всяко едно от гаражни петна с  № 1, № 2 и № 8 в размер на 10000,00 лв. /десет хиляди лева/ без включен ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Цена на тръжната документация е в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител „Управление на собствеността“, стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.                                     

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.  

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ