Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – с. Владо Тричков

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: помещение № 6 с площ от 10 /десет/ кв.м, находящо се в комбинирана сграда /здравна служба, кметство и АТЦ/, попадаща в УПИ VІ – „За кметство и обществено обслужване“ в квартал 29 по подробния устройствен план на с. Владо Тричков, общ. Своге, обл. Софийска.

Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.01.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.01.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 16.01.2024 г.     

Оглед обекта, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 0,6 % от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Цената на тръжната документация е в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител в стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 500,00 /петстотин/ лева, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF. 

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ