Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – с. Церецел

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с площ по графични данни от 1955 кв.м, находящ се в с. Церецел, общ. Своге, обл. Софийска, попадащ в границите на околовръстен полигон на мах. „Селото“, одобрен с Решение № 8/09.02.1982 г. на ИК на ОНС – София, заедно с построената в имота масивна двуетажна сграда със застроена площ от 130 кв.м.  

Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.01.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.01.2024 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 16.01.2024 г.     

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.     

Начална тръжна продажна цена за имота /земя и сграда/ в размер на                   51 000,00 лв. /петдесет и една хиляди лева/ без включен ДДС /за земята/, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител, а именно:

– за поземлен имот с площ от 1955 кв.м в размер на 21 030,00 лв. /двадесет и една хиляди и тридесет лева/ без включен ДДС;

– за двуетажна масивна сграда в размер на 29 970,00 лв. /двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет лева/. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева с вкл. ДДС, като същата се получава от служител „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10% /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.    

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ