Успешен старт за Община Своге за 2024г. в сферата на европейското финансиране

EU-logo

Новата 2024 година стартира успешно за Община Своге с подписването на първия за годината договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. На 04.01.2023г. беше подписан АДБФП № BG06RDNP001-7.020-0124-C01 между Община Своге и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнението на проект „Внедряване на енергийна ефективност и ремонт на административната сграда на община Своге“. Проектът е със срок на изпълнение 30 месеца и е финансиран от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г., процедура „Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ за Община Своге по одобреното проектно предложение е 977 253.75лв.

Проектът включва извършване на строително монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на четирите сгради на общинската администрация на община Своге- полагане на топлоизолация и мазилка по фасадните стени, подмяна на съществуващата стара дограма, топлинно изолиране на покривните конструкции, подмяна на врати, топлинно изолиране на подове, доставка и монтаж на климатици и фотоволтаични панели.