Обявление за проект на наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Своге

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ НА

Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна,

търговска или друга обслужваща дейност и

елементите на градското обзавеждане на територията на община Своге

 

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, и при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет Своге отменя Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане е приета с Решение № 26 по Протокол № 3 от 22.12.2003 г.
 2. Общински съвет Своге приема Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Своге. 

М О Т И В И

към

проекта на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Своге

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА)

 

 1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане е приета с Решение № 26 по Протокол № 3/22.12.2003г. на Общински съвет Своге, и изменена с Решение № 667 по Протокол № 46/11.05.2018 г.

Разпоредбата на чл. 56 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ предвижда:

(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят:

 1. преместваеми увеселителни обекти;
 2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
 3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия;
 4. преместваеми обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(2) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, се поставя изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.

Ето защо, в изпълнение на задължението по ЗУТ, необходимо е да има подзаконова нормативна уредба на визираните отношения, чрез приемането на Наредба от Общинския съвет.

Сега действащата наредба е приета с Решение № 26 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 22.12.2003 г. Същата не отразява настъпилите законодателни промени, има обекти, които не са обхванати от разпоредбите й, преместваемите обекти не са диференцирани според срока, за който се разрешава поставянето им, според вида и според тяхното предназначение.

 1. Цели, които се поставят:

Цели, които се поставят и очаквани резултати от прилагането на Наредбата: да се регулира материята с подзаконов нормативен акт, в съответствие с регламентите на ЗУТ, да не се допускат инвестиционни намерения, противоречащи на други нормативни актове..

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

 1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакването е да бъдат въведени ясни правила за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху терени общинска, държавна и частна собственост на територията на община Своге на основание чл. 56 от ЗУТ, да бъдат по-добре информирани собствениците на имотите, върху които ще се поставяте преместваемите обекти, заинтересованите лица – с намерение да поставят такива обекти, а общинската администрация да оптимизира работата си, свързана с поставянето и премахването на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане.

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗУТ) с тях.

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ: /п/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 20/05.01.2024 г.

съгласувал:

Мария Владимирова – гл. юрисконсулт