Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – с. Томпсън /училище/

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 49/ 31.01.2024г. на Общински съвет Своге и Заповед № 253/20.02.2024 г. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І – „Училище“ с площ от 10 615 кв.м в кв. 23 по ПУП на с. Томпсън, общ. Своге, обл. Софийска, заедно с построената в имота през 1979 г. триетажна масивна сграда /бивше училище/ със застроена площ от 1726 кв.м и разгъната застроена площ от 3455 кв.м.

Търгът ще се проведе на 13.03.2024 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината до 15:30 ч. на 12.03.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 20.03.2024 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината до 15:30 ч. на 19.03.2024 г.     

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.     

Начална тръжна продажна цена /общо за УПИ и сграда/ в размер на 442 280,00 лв. /четиристотин четиридесет и две хиляди двеста и осемдесет лева/ без вкл. ДДС за УПИ, а именно:

– за УПИ – 62 280,00 лв. /шестдесет и две хиляди двеста и осемдесет лева/ без вкл. ДДС;

– за триетажна масивна сграда – 380 000,00 лв. /триста и осемдесет хиляди лева/. ДДС не се начислява.

Спечелилият публичния търг кандидат е длъжен да заплати достигнатата продажна цена, дължимите данъци и такси, при следните условия:

  1. В 14-дневен срок от връчване на влязла в законна сила заповед, с която е определен купувача, цената и условията на плащането, се заплаща сума в размер на 100000,00 лв. /сто хиляди лева/.
  2. Останалата сума от достигнатата продажна цена се заплаща в 6 /шест/ месечен срок от връчване на влязла в законна сила заповед, с която е определен купувача, цената и условията на плащането.
  3. При неспазване на условията по предходната точка от спечелилия търга кандидат, се приема, че се е отказал от сключването на сделката, като внесената от него сума в размер на 100000,00 лв. /сто хиляди лева/ не се връща.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгл. Заповед № 20/05.01.2024 г.