Обява за публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имоти – гр. Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 70, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен – частна общинска собственост, застроен с едноетажна масивна сграда /тото пункт/, представляващ 29/440 ид. части от имот с площ от 440 кв.м, попадащ в УПИ ІХ-882, 883 „За обслужваща, търговска и производствена дейност“, целият с площ от 763 кв.м, находящ се в квартал 107 по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска.

Търгът ще се проведе на 13.03.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 12.03.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 20.03.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 19.03.2024 г.

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.     

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 0,8 % от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител в стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на общината – първи етаж.                                       

Депозит за участие в търга – 500,00 лв. /петстотин лева/, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж или по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF. 

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.    

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 20/05.01.2024 г.