Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – КАМАЗ-4310

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2, и чл. 70, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост, представляваща специален автомобил „КАМАЗ – 4310“, рег. № СО 2701 СХ, идентификационен № 0016502, двигател № 0254538.

Търгът ще се проведе на 13.03.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството до 15:30 ч. на 12.03.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 20.03.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината до 15:30 ч. на 19.03.2024 г.     

Оглед на вещта може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.     

Начална тръжна продажна цена в размер на 32000,00 /тридесет и две хиляди лева/ без включен ДДС, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител „Управление на собствеността“, стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.                                        

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща в касата или по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.  

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.    

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно Заповед № 20/05.01.2024 г.