Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – с. Губислав

ОБЩИНА СВОГЕ, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот –общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-„База на Народна просвета“ с площ от 1010 /хиляда и десет/ кв.м, находящ се в квартал 22 от подробния устройствен план на с. Губислав, общ. Своге, обл. Софийска, заедно с построената в имота полумасивна сграда на 2 етажа с четири стаи със застроена площ от 176 /сто седемдесет и шест/кв.м.

Търгът ще се проведе на 10.04.2024 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината  до 15:30 часа на 09.04.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.04.2024 г. от 15:00 часа, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на общината до 15:30 часа на 16.04.2024 г.

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна продажна цена за имота /земя и сграда/ в размер на 34000,00 лв. /тридесет и четири хиляди лева/ без включен ДДС /за земята/, като:

– за УПИ в размер на 5600,00 лв. /пет хиляди и шестстотин лева/ без включен ДДС;

– за двуетажна полумасивна сграда в размер на 28400,00 лв. /двадесет и осем хиляди и четиристотин лева/. ДДС не се начислява, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.    

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща в касата или по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.   

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ