Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – с. Дружево

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ-179 „За обществено обслужване“ с площ от 1130 кв. м, находящ се в квартал 32 по подробния устройствен план на с. Дружево, общ. Своге, обл. Софийска, застроен с масивна двуетажна сграда върху мазе със застроена площ от 313 кв.м.

Търгът ще се проведе на 10.04.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.04.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.04.2024 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 16.04.2024 г.     

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.    

Начална тръжна продажна цена /общо за УПИ и сграда/ в размер на                      94 185,00 лв. /деветдесет и четири хиляди сто осемдесет и пет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител:

– за УПИ начална тръжна продажна цена в размер на 8 185,00 лв. /осем хиляди сто осемдесет и пет лева/ без включен ДДС;

– за масивна двуетажна сграда начална тръжна продажна цена в размер на 86 000,00 лв. /осемдесет и шест хиляди лева/, като ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.     

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ