Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – с. Дружево

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-179 „За обществено обслужване“ с площ от 400 /четиристотин/ кв.м, находящ се в квартал 32 по подробния устройствен план на  с. Дружево, общ. Своге, обл. Софийска, заедно с построената в имота масивна двуетажна сграда върху мазе със застроена площ от 103 /сто и три/ кв.м.

Търгът ще се проведе на 10.04.2024 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.04.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.04.2024 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 16.04.2024 г.     

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.     

Начална тръжна продажна цена /общо за земя и сграда/ в размер на 39 930,00 лв. /тридесет и девет хиляди деветстотин и тридесет лева/ без вкл. ДДС /за земята/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител:

– за УПИ в размер на 2 920,00 лв. /две хиляди деветстотин и двадесет лева/ без включен ДДС;

– за масивна двуетажна сграда в размер на 37 010,00 лв. /тридесет и седем хиляди и десет лева/. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге, стая „Общинска собственост” /трети етаж/, след закупуването й от деловодството на Община Своге /първи етаж/.       

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ