Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – за училищна лавка, находяща се на първия етаж в сградата на СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 70, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: помещение с площ от 20,94 кв.м, предназначено за училищна лавка, находящо се на първия етаж в сградата на СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге, попадаща в УПИ ІІІ – „За училище“, в квартал 54 по подробния устройствен план на гр. Своге, обл. Софийска.

Търгът ще се проведе на 12.04.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 11.04.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 19.04.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 18.04.2024 г.

Оглед на имота може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 ч. до 13:30 ч.     

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1,2 % от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с  вкл. ДДС, като същата се получава от служител в стая „Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.       

Депозит за участие в търга – 500,00 лв. /петстотин лева/, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж или по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF. 

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.                                       

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ