Обявление на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ – Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Принтирай страницата Принтирай страницата