Обявление – 23.02.2012

О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 183 от 01.02.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация (ПР) на кв. 1, село ЛУКОВО за изменение на  регулационния план за осигуряване достъп до УПИ № ХV-12, чрез улица-тупик, по съществуваща пешеходна пътека-отклонение от действаща улица с ОТ 1-2, преминаваща през имот пл.№ 195, собственост на Здравко Петков Недялков, като със същата заповед е ДОПУСНАТО да се възложи от заинтересованите лица изработването на проект за исканото изменение – План за регулация (ПРЗ) на кв. 1, село ЛУКОВО за осигуряване на достъп до УПИ № ХV-12, чрез улица-тупик, по съществуваща пешеходна пътека-отклонение от действаща улица с ОТ 1-2, преминаваща през имот пл.№ 195, собственост на Здравко Петков Недялков,.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Териториално селищно устройство” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

         На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община гр. Своге, в 14- дневен срок от датата на настоящото съобщение.

 инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ /п/ не  се чете  

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал:

Мария Владимирова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ