Обява – 05.01.2012

О Б Я В А

 Община Своге има намерение да измени Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно:

Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.72, т.2 придобива следната редакция: “чл.72, т.2 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция и промишлени стоки таксата са заплаща, както следва:

2. на квадратен метър за седмичния общински пазар:

а) до 1 /един/ кв.м. площ – 5.00 /пет/ лева;

б) от 1 /един/ до 5 /пет/ кв.м. площ – 4.00 /четири/ лева;

в) от 5 /пет/ до 10 /десет/ кв.м. площ – 3,50 /три лева и петдесет ст./ лева;

г) над 10 /десет/ кв.м. площ – 3.00 /три/ лева.”

 ІІ. § 17 Наредбата е изменена с Решение № ……., по Протокол № ……… от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 20.01.2012 г. и влиза в сила от 01.02.2012 г.

 Настоящата обява е обявена на населението чрез поставяне на информационното табло, находящо се в сградата на общинска администрация гр. Своге и в интернет страницата на Община Своге.

 05.01.2012г.

гр.Своге