Обява – 05.01.2012

Община Своге има намерение да измени Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно:

Глава втора “Местни данъци”, Раздел VІ “Туристически данък”, чл.60б, ал.1 придобива следната редакция: “чл.60б (1) Размерът на туристическия данък се определя за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване, както следва:

Първа зона – град Своге

1. категория 1 звезда – 0,40 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 1,20 лв. за нощувка.

Втора зона – всички села на територията на общината

1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,30 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 0,40 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 0,60 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 0,80 лв. за нощувка”.

ІІ. § 16 Наредбата е изменена с Решение № ……., по Протокол № ……… от заседание на Общински съвет Своге, проведено на 20.01.2012 г. и влиза в сила от 01.02.2012 г.

 Настоящата обява е обявена на населението чрез поставяне на информационното табло, находящо се в сградата на общинска администрация гр. Своге и в интернет страницата на Община Своге.

 05.01.2012г.

гр.Своге