Обявление – 11.01.2012

О Б Я В Л Е Н И Е

 Изх. №94-M-19/94-M-5/

Дата 11.01.2012г.

 На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),(в съответствие със съдебната практика – виж Определение №5813/27.04.2011г. по Адм.д. № 4642/2011г.,II отд. на ВАС), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 54/ 11.01.2012год. на Кмета на Община Своге е допуснато изработването на Проект за ПУП-ПЗ – План за застрояване за земеделски имот – „ливада, VIII-ма категория” – ПИ № 000646 по КВС за землището на с. ЛУКОВО, местн. „Гарнище”, с площ от 1187кв.м, с цел промяна предназначението на земята за производство на ел. енергия от ВЕИ – изграждане на фотоволтаична електрогенераторна система, свързана към ЕРМ, с обща инсталирана мощност 30kW, при следните условия:

1. Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ, в т.ч. чл.60, ал.2, и на Наредбите към ЗУТ.

2. Проектът за ПУП да е придружен от (положително) становище на съответния оператор за допустимостта на заявеното намерение по отношение техническата възможност и икономи-ческата целесъобразност на реализирането му – за условията и начина на присъединяване в съответния район на присъединяване и ниво на напрежение.

3. За процедиране – приемане и одобряване – да се представи Проект за ПУП, съгласуван по реда на чл.121, ал.2 ЗУТ, вр. с чл.128, ал.6 ЗУТ и придружен с решение на Комисията по чл.17, ал.1, т.2 от ЗОЗЗ към Областната дирекция „Земеделие” – Соф. област за утвърждаване площадка / трасе за изграждането на искания обект.

4. В Проекта за ПУП всички елементи на застрояването (основни и спомагателни), необходими за осъществяване на исканото предназначение (производство на ел.енергия от ВИ) да бъдат показани със задължителни линии на застрояване.

5. Проектът за ПУП да бъде придружен със схеми за елементи на технич. инфраструктура, съгласно чл.108, ал.3/ЗУТ, необходими за целите на исканото предназначение на имота.

6. Във връзка с изразената от Възложителя възможност за присъединяване към ЕРМ чрез съществуващата до имота мрежа НН, да се представи актуализирана скица – копие от Картата на възстановената собственост (КВС) с нанесени разположените до границата и в самия имот ел. стълбове НН;

и е разрешено възлагане изработването му.

Справки и допълнителна информация може да се получат всеки работен ден в отдел “Устройство и развитие на територията” към Община – гр. Своге.

 инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал:

Мария Владимирова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

СК/