Обявление – 26.01.2012

ОБЯВЛЕНИЕ

 О Б Щ И Н А С В О Г Е

О Б Л А С Т С О Ф И Я

 Изх. № 94 –Н – 87/11г.

Дата 24.01.2012г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 124 от 24.01.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 11, в.з.сп.”Ромча”, село ВЛАДО ТРИЧКОВ за изменение на общата регулационна линия между УПИ № ХІІ-48 и УПИ ХІІІ-47, като със същата заповед е ДОПУСНАТО да се възложи от заинтересованите лица изработването на проект за исканото изменение – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 11, в.з.сп.”Ромча”, село ВЛАДО ТРИЧКОВ за присъединяване на имот с площ от 30 кв.м от УПИ № ХІІІ-47 към УПИ ХІІ-48.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Териториално селищно устройство” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община гр. Своге, в 14- дневен срок от датата на настоящото съобщение.

 С уважение,

инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ /п/ не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал:

Мария Владимирова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

ДП/