Обявление – 01.02.2012

ОБЯВЛЕНИЕ

 О Б Щ И Н А С В О Г Е

О Б Л А С Т С О Ф И Я

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

 Изх № …………………………..

 ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ

 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 от инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 Относно: Изменение на Наредбата за местните данъци,такси и цени на услуги в Община Своге

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.99 „а” от Закона за движение по пътищата,

предлагам Общински съвет Своге да вземе следното

 Р Е Ш Е Н И Е:

 І.Общинският съвет допълва Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, както следва:

1.В Раздел V „Такси за административни услуги” , към чл.104 ал.2 „не подлежат на таксуване следните услуги” се създава нова т.9 със следното съдържание:

„издаване на карта за паркиране на хора с увреждания по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.”

2.§18 Наредбата е допълнена с Решение №…………., по Протокол №……..от заседание на Общинския съвет Своге, проведено на 17.02.2012 г. и влиза в сила от датата на приемане му.

ІІ.Възлага на Кмета на Общината да изготви заповед, с която да регламентира конкретните дейности по изготвяне и издаване на картите.

 Вносител,

 ЖОРО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал:

Десислава Димитрова

За ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ