Резултати от конкурс – 02.02.2012

Резултати от конкурс

 П Р О Т О К О Л

 За резултатите от решаване на теста за длъжността

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 На основание Заповед № 3 / 03.01.2012 г.на Кмета на община Своге се проведе конкурс за избор на държавен служител

 I. Кандидатите явили се на писмения изпит – решаване на тест, проведен на 01.02.2012 год. в сградата на Община Своге, ул. “ Ал. Стамболийски ” №7, от 10.00 ч.

 Теста се състои от 36 въпроса. Изтеглен бе ТЕСТ /вариант №1/ от Нина Ваньова Танчова Минимален брой верни отговори – 32 /точки / за допускане до интервю. Час на започване на теста 10,10 часа и теста приключи в 11,10 часа.

 Тестовете бяха проверени от Ренета Кръстанова – председател на комисията.

 Списък с резултатите на кандидатите получени след решаване на теста

 Име, презиме и фамилия на кандидата; Резултат от теста

Йорданка Асенова Шиникова – 19 точки

Людмила Божидарова Петрова – 13 точки

Елвира Христова Илиева – 23 точки

Диана Кремчева Николова – Йорданова – 16 точки

Снежанка Петрова Георгиева – 20 точки

Нина Ваньова Танчова – 22 точки

 II. Въз основа на резултатите от писмения изпит / решаване на тест /:

до интервю НЯМА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 Дата: 01.02.2012 год.