Обявление – 08.02.2012

ОБЯВЛЕНИЕ

 О Б Щ И Н А С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20-59

 Изх № 39-00-22

31.01.2012г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 147 от 30.01.2012г. на Кмета на Община Своге е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и издадено разрешение по чл.135, ал.3 от ЗУТ за допускане, за възлагане от заинтересованите собственици изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение на Планът за регулация и застрояване (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) № І – “За търговски комплекс” от кв. 107, гр. Своге, съдържащо се в намаляване на неговата площ и създаване на нов самостоятелен УПИ с нов № VІ – за имоти пл.сн.№№ 881 и 884, предназначен “За административна, търговска и производствена дейност”, с определен начин за средноетажно свързано застрояване (до 15м.). при спазване на следните изисквания:

• проектът за ЧИ на ПУП – ИПРЗ на УПИ № І – За търговски комплекс” от кв. 107 на гр. Своге да бъде придружен с РУП в два варианта – план за застрояване със силуетно оформяне, при спазване на нормативните изисквания при сключено застрояване;

• предвиденото надстрояване да се съобрази с нормативните изисквания за най-малки разстояния между сградите в съседните урегулирани поземлени имоти, включително разстояния между сградите и през улица;

• устройствената зона да бъде коригирана като “смесена централна зона” и застрояването да бъде съобразено с устройствените показатели от тази разновидност;

• изработения проект да бъде предварително съгласуван с РЗИ София област, по отношение предвидената производствена дейсност.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ, /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Съгласувал: /п/

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА,

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

ББ/