Обявление – гр. Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е 

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                

Изх № 94-Ю-2

 07.03.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед №  337 от   06.03.2012г. на Кмета на Община Своге  е одобрено  задание по чл.125 от ЗУТ  и   издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане и за възлагане  изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение на Планът за улична регулация (ИПУР) на улица с ОК 630-486-487-491 (ул.”Каменярска”), в участъка прилежащ към УПИ №№ VІІІ-1047; ІХ-1046; Х-1045; ХІ-831; ХІІ-830; ХІІІ-829; ХІV-829; ХV-828; ХVІ-827,826; ХVІІ-825; ХІХ-824 и ХХ-823,822 от кв. 70 на гр. Своге, съдържащо се в намаляване на напречния й профил от 8.00м. на 7,40м.,  с цел поетапно изграждане на  нови стоманобетонни подпорни стени, вграждащи и укрепващи съществуващите каменни стени (изградени на уличнорегулационната линия) и запазващи изградените подходи (стълбища) към жилищните сгради и дворните места.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Д.ДиМИТРОВА,

ЗА ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

ББ/