Обявление – с. Гара Лакатник

   О Б Щ И Н А  С В О Г Е

   О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                     

Изх №  94 – П – 149   

Дата  07.03.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е


 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 336/06.03.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване на Проект за ЧИ на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 42, село Гара Лакатник, област Софийска, за разделяне на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-448, като със същата заповед е  ДОПУСНАТО да се възложи от заинтересованите лица изработването на проект за исканото изменение – Планът за регулация и застрояване на  кв. 42, село Гара Лакатник, област Софийска, за  разделянето на  УПИ ХІ-448 на  два нови урегулирани поземлени имоти с еднакви  площи : УПИ XI-448 и УПИ  XIII448, с определен начин и характер на застрояване. 

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Териториално селищно устройство” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община гр. Своге, в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение.

 


Инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал: 

Десислава Димитрова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

ТБ/