Обявление – с. Владо Тричков

О Б Щ И Н А  С В О Г Е   

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

          

 

Изх. №  94 – М – 32

Дата    06.03.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 338 от 06.03.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 1, мах.”Калугерица”, село ВЛАДО ТРИЧКОВ за разделяне на УПИ № ХХІ-673, като със същата заповед е ДОПУСНАТО да се възложи от заинтересованите лица изработването на проект за исканото изменение–План за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 1, мах.”Калугерица”, село ВЛАДО ТРИЧКОВ, за разделяне на УПИ № ХХІ-673 на два нови УПИ № ХХІ-673 и ХХХVІ-673, с определен начин и характер на застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Териториално селищно устройство” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община гр. Своге, в 14- дневен срок от датата на настоящото съобщение.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ /п/ не се чете  

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Десислава Димитрова

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

ДП/