Дневен ред на заседание на общински съвет 22.02.2012

изх.№ 17/21.02.2012 година

  

            На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 22.02.2012 година /сряда/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

  

  1. Предложение относно увеличаване на капитала чрез апортна вноска на “СПОРТИСТ-СКАЛА” ЕООД.

                      

ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/