Дневен ред на извънредно заседание на общински съвет 05.03.2012

изх.№ 24/02.03.2012 година

             На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 05.03.2012 година /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

  

1. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Своге с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

 

ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/