Дневен ред на заседание на общински съвет 23.03.2012

Изх.№31 /15 .03.2012 год.                  

                   На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23.03.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ”Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

  

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Предложение относно допълнение към Решение № 54/17.02.2012 година.

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

2. Предложение относно определяне начина на ползването от гори, собственост на Община Своге за 2012 година.

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

3. Предложение относно промяна на Наредба за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и селскостопански животни на територията на Община Своге

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

4. Предложение относно изготвяне на междинна оценка на Общински план за развитие 2007 – 2013 година на Община Своге

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

5. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге /здравни услуги/.

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

6. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге /ДПУ/.

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

7. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге /читалище/.

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

8. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге /кафе машини/.

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

9. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге /Томпсън/.

                            ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

10. Предложение относно приемане Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

11. Предложение относно приемане отчета за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2011 година.

ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

12. Предложение относно разпределение на средства на спортни клубове и дружества за 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

13. Предложение относно създаване на общинско предприятие.

ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината

14. Питания

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                         

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/

/ЗВ