Дневен ред на заседание на общински съвет 17.02.2012

Дневен ред за заседание на ОбС 17.02.2012г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 17.02.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ”Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет град Своге при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предложение относно утвърждаване на приоритетите, по които ще се изразходват постъпилите по бюджета средства през 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
2. Предложение относно предоставяне на правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
3. Предложение относно осигуряване на изпълнението на бюджета за 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
4. Предложение относно разходване на средствата от реализираният преходен остатък от икономии през 2011 г., които ще се изразходват в бюджета за 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
5. Предложение относно приемане структурата на общинската администрация, считано от 01.01.2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
6. Предложение относно числеността и годишния фонд работна заплата на общинската администрация, структурните звена и дейности към нея.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
7. Предложение относно утвърждаване списък на служителите на общината, здравното звено и педагогическият персонал в детските градини, които имат право на транспортни разходи през 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
8. Предложение относно определяне на средства за издръжка през 2012 година на ОбС – гр.Своге и на Обществен защитник – гр. Своге.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
9. Предложение относно предоставяне на средства от Общинският бюджет за 2012 г. на Клубове на пенсионера.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
10. Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за 2012 г. за субсидиране на Туристическото дружество и субсидиране на Планинската спасителна служба – отряд Лакатник.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
11. Предложение относно предоставяне на средства от Общинският бюджет за 2012 г. за честване на годишнини и празници в Община Своге.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
12. Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за 2012 г. за подпомагане на читалищната дейност чрез дофинансиране.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
13. Предложение относно определяне размера на разходите през 2012 г. за представителни цели на Кмета на Общината и Председателя на ОбС.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
14. Предложение относно предоставяне на средства за 2012 г. на спортни клубове.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
15. Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за 2012 г. за подпомагане дейността на РПУ Своге.
ВНОСИТЕЛ: Светлозар Вешков – Председател на ОбС
16. Предложение относно утвърждаване на извънбюджетните сметки и фондове, които ще функционират през 2012 г. в Община Своге.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
17. Предложение относно утвърждаване на бюджетните сметки на второстепенните разпоредители към Община Своге през 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
18. Предложение относно разпределението на разходите за заплати по тримесечия за 2012 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
19. Предложение относно приемане на поименното разпределение на средствата по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални активи, за придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2012 г. на община Своге.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
20. Предложение относно приемане на бюджета на Община Своге за 2012 г.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
21. Предложение относно строителство на Туристически информационен център – читалище с.гара Бов.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
22. Предложение относно промяна статута на кметства в кметски наместничества и изменение на Решение № 08, Протокол № 02 от заседание на ОбС Своге, проведено на 18.11.2011 година.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
23. Предложение относно изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
24. Предложение относно дарение на лек автомобил “ВАЗ 21053”.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
25. Предложение относно дарение на лек автомобил “ЛАДА 2107”. ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
26. Предложение относно дарение на лек автомобил “СЕАТ КОРДОБА”. ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
27. Предложение относно съгласуване на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 от ЗОС на искане за допускане частично изменение на одобрен подробен устройствен план – изменение на Планът за регулация (ИПР) на улица с ОК 630 – 486- 487- 491 (ул.”Каменярска”), в участъка прилежащ към урегулиран поземлен имот (УПИ) № № VІІІ-1047; ІХ-1046; Х-1045; ХІ-831; ХІІ-830; ХІІІ-829; ХІV-829; ХV-828; ХVІ-827,826; ХVІІ-825; ХІХ-824 и ХХ-823,822 от кв. 70 на гр. Своге.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
28. Предложение относно откриване отчуждително производство на улица, в участъка с ОТ 27-28-29-30-6 между кв.3 и кв.4 по Подробния устройствен план (ПУП)-ПР (План за регулация) на махала „Букет и Коньовци”, с. Искрец, Община гр. Своге, Софийска област.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
29. Предложение относно освобождаване от длъжност Обществения посредник на Община Своге.
ВНОСИТЕЛ: Светлозар Вешков – Председател на ОбС
30. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост,представляващ помещение в сградата на кметство село Искрец, находящ се в УПИ № ХІ “За кметство”, в кв.17 по ПУП на село Искрец с площ от 30,00 кв.м. за търговска дейност на нехранителна търговия.
ВНОСИТЕЛ: Жоро Цветков – Кмет на Общината
31. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 
/СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/
/ЗВ