Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 2059

                   

Изх № 94-Г-15

  29.03.2012г.

О Б Я В Л Е Н И Е   

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед №423 от  29.03.2012г. на Кмета на Община Своге  е одобрено  задание по чл.125 от ЗУТ  и   издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане, за възлагане от заинтересованите собственици  изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение на Планът за регулация и застрояване (ИПРЗ) на  урегулиран поземлен имот (УПИ) № ІІ-“За озеленяване и водни площи” от кв. 42 на гр. Своге, област Софийска, съдържащо се в намаляване  площта му и създаване на два нови самостоятелни УПИ: № ХХІ- за имот пл.№ 191, предназначен “За търговска и складова дейност”, с площ от 1700кв.м. и  № ХХІІ-за имот пл.№ 191, с режим на устройство “жилищно застрояване” с площ от 300кв.м., с определен начин за основно свободно застрояване  с малка височина (до 10м.).

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ,  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Д.Димитрова,  /п/

За ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

 

Изготвил:  /п/

Б.Благоева