Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е    

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 2059

        

Изх № 94-М-27

 09 .04.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 483 от 09.04.2012г. на Кмета на Община Своге  е одобрено  задание по чл.125 от ЗУТ  и   издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане, за възлагане от заинтересованите собственици  изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ)  на  урегулирани поземлени имоти (УПИ): №№ І-573 и  ІІ-573 от кв. 193  на гр. Своге, съдържащо се  в обединяването им  в един общ урегулиран поземлен имот с  (УПИ) № І-573, с обща площ от 876 кв.м., с определен начин за основно средноетажно  жилищно   застрояване, с максимална височина до 12м., Плътност на застрояване (Пз) до 60%,  Коефициент за интензивност (Кинт.) до 2% и озеленена дворна площ  минимум 30%.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ, /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Д.Димитрова, /п/

За ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

 

Изготвил:  /п/

Б.Благоева