Дневен ред на заседание на общински съвет 20.04.2012

Изх.№ 39 /12.04.2012 год.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.04.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ”Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на годишен финансов отчет и счетоводен баланс за 2011 година на “ВЕЦ Своге” АД

               ВНОСИТЕЛ: Св.Вешков – Председател ОбС

2. Предложение относно приемане на годишен финансов отчет за 2011 година на “Многопрофилна болница за активно лечение Своге” ЕООД

            ВНОСИТЕЛ: Св. Вешков – Председател ОбС

3. Предложение относно приемане на годишен финансов отчет за 2011 година на “Спортист Скала” ЕООД

             ВНОСИТЕЛ: Св. Вешков – Председател ОбС

4. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за административни нужди.

       ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

5. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за шивашко ателие.

   ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

6. Предложение относно        отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за часовникарско ателие.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

7. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за обущарско ателие.

 ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

8. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за книжарница в СОУ “Иван Вазов”.

    ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

9. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за мл. клуб – гара Лакатник.

     ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

10. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за поща, здравен дом – село Церово.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

11. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – за извършване на здравни услуги, село Владо Тричков.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

12. Предложение относно приемане на годишен план за развитие на социални услуги в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

13. Предложение относно избор на обществен съвет за социално подпомагане и услуги при Община Своге и приемане правилник за дейността му.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

14. Предложение относно изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

15. Предложение относно съгласуване на проект за изменение на одобрен ПУП на кв. 12 село Искрец.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

16. Предложение относно кандидатстване на Община Своге за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

17. Предложение относно избор на представител на Община Своге в общото събрание на акционерите на УМБАЛ “Света Анна” София АД.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

18. Предложение относно включване в ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА продажба на имоти частна общинска собственост

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

19. Предложение относно отдаване под наем на  част от имот – публична общинска собственост представляващ помещения с площ от 114 кв.м. търговска площ и 18 кв.м. складова площ предназначено за заведение, находящо се в сградата на НЧ “Градище 1907” – гр.Своге, УПИ № ІІ “За културен дом и обществено обслужване” в кв.87 по ПУП на град Своге

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

20. Предложение относно отдаване под наем на  имоти – частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

21. Предложение относно закриване на ОУ “Св.Кл.Охридски” с.Томпсън.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

22. Предложение относно промяна Правилник за организацията и дейността на ОбС Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Св. Вешков – Председател ОбС

23. Информация относно отчети на читалища на територията на Община Своге

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

24. Питания

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                         

                       /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/

/ЗВ