Обявление

ОБЩИНА СВОГЕСОФИЙСКА ОБЛАСТ

   2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

   телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Изх № 94-К-21

Дата 20.04.2012г.

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № …..518…/…..20.04...2012год. на Кмета на Община Своге е допуснато изработването и разрешено възлагане на Проект за ЧИ на ПУП-ПЗР–/План за застрояване и регулация/ на мах. „Долни Желен”, с. ЦЕРОВО на основание чл.134, ал.2, т.6 за разделяне по взаимно съгласие на собствениците Красимира Христова Йорданова и Методи Христов Димитров на наследствения от Христо Димитров Христов Урегулиран поземлен имот (УПИ) – парцел (п.) I 2 в кв. 12 на два, като за тях се установява устройствена зона за ниско жилищно застрояване (Жм), с определяне основните застроителни показатели.

Справки и допълнителна информация може да се получат в дирекция “Териториално и селищно устройство” към Община – гр. Своге.

 

инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Д. ДИМИТРОВА

За ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

Св. Корназова